Close

Metodyka oceny

Do kryteriów opisujących poziom rozwoju zaliczono:
 1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
 2. wydatki na transport i łączność per capita,
 3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 4. procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 5. procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
 6. liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców,
 7. liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
 8. liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,
 9. napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
 10. odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
 11. liczbę absolwentów szkół ponad gimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
 12. liczbę komputerów z dostępem do internetu w szkołach na 1000 mieszkańców,
 13. odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
 14. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
 15. odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
 16. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków

Efektem sumowania wyżej wymienionych zmiennych jest syntetyczny miernik rozwoju (punktacja sumaryczna)

Leave a Reply