Close

Opis projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie merytorycznych, organizacyjnych i technicznych podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów (JST) oraz promowania takiego rozwoju na bazie opracowanych wzorców (najlepszych przykładów).Cel ten będzie osiągany poprzez realizację programu badań prowadzonych na dwóch poziomach: na poziomie regionów oraz na poziomie krajowym.
Na poziomie pierwszym ocena i analiza wskaźników i przesłanek rozwoju zrównoważonego będzie realizowana oddzielnie dla JST w ramach regionów. Prowadzić to będzie do opracowania systemu monitoringu i promocji w taki sposób, aby wyniki badań były w jak największym stopniu przydatne zarządom i społecznościom gmin i regionów w procesie zarządzania rozwojem, podejmowania decyzji odnośnie alokacji środków funduszy strukturalnych (FS) w JST odstających w rozwoju i zagrożonych marginalizacją. Dlatego wyniki muszą być na tyle praktycznie użytecznych, aby zarządy JST były zainteresowane ich wykorzystywaniem.
Poziom drugi badań dostarczy gminom i regionom oraz władzom centralnym podstaw do oceny całościowej, w tym oceny poszczególnych gmin na tle najlepiej rozwijających się JST. Rankingi sporządzone na poziomie ponadregionalnym będą mogły służyć do działań promocyjnych realizowanych na tym poziomie.
W ramach badań zostanie podjęta próba pragmatycznego zdefiniowania rozwoju zrównoważonego na poziomie i dla potrzeb JST. Prowadzić to będzie również do identyfikacji typów JST z punktu widzenia potencjału rozwoju, zwłaszcza rozwoju zrównoważonego. Badania w skali ponadregionalnej pozwolą zweryfikować poziom istotności związków pomiędzy przyjętymi do badań zmiennymi, zarówno o charakterze modelowym (behawioralnym), jak i normatywnym. Weryfikacja ta przyczyni się do kwantyfikowania czynników stymulujących i ograniczających rozwój JST, a zatem i do sporządzenia alternatywnych “ścieżek rozwoju zrównoważonego” oraz stworzy możliwości oceny konkretnych działań i osiągnięć na tle sporządzonych “ścieżek”.
Cel projektu będzie osiągany poprzez:
 1. prowadzenie systemowej analizy i oceny rozwoju w ramach regionów i kraju,
 2. analizę i ocenę wpływu FS na rozwój JST,
 3. prowadzenie analizy i oceny czynników stymulujących i ograniczających rozwój JST,
 4. przyczynianie się do prorozwojowej współpracy,
 5. dostarczanie społecznościom JST wiedzy o narzędziach do eliminowania czynników ograniczających oraz wykorzystywania czynników stymulujących rozwój,
 6. tworzenie przejrzystych warunków konkurencji pomiędzy JST i regionami,
 7. stworzenie warunków do rozwiązywania konfliktów powstających w trakcie rozwoju,
 8. działania promujące rozwój oraz czynniki stymulujące zarówno rozwój jak i formy współpracy partnerskiej pomiędzy JST.
Podstawami warsztatowymi, niezbędnymi do realizacji Projektu, którymi dysponują wykonawcy, są:
 1. Bogate doświadczenie w dziedzinie analizy danych, w tym najnowszych metod analizy danych wielowymiarowych o zróżnicowanym charakterze oraz syntezy wiedzy wynikającej z takiej analizy;
 2. Umiejętności w dziedzinie praktycznego modelowania zjawisk społecznych i gospodarczych, zarówno na poziomie mikro, jak i makro;
 3. Znajomość teorii i technik oceny wielokryterialnej, w tym i opartych na modelach odpowiednich zjawisk;
 4. Możliwość wdrożenia systemu komputerowego opartego na realizacji sieciowej.

Metodyka oceny

Do kryteriów opisujących poziom rozwoju zaliczono:
 1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
 2. wydatki na transport i łączność per capita,
 3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 4. procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 5. procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
 6. liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców,
 7. liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
 8. liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,
 9. napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
 10. odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
 11. liczbę absolwentów szkół średnich na 1000 mieszkańców,
 12. odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
 13. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
 14. odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
 15. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków

Efektem sumowania wyżej wymienionych zmiennych jest syntetyczny miernik rozwoju (punktacja sumaryczna).

Leave a Reply